1500w/4000w MOUNTAIN MONSTER – FAT E-BIKE DUAL MOTOR COMBO