Legislation to encourage use of electric bikes to be taken forward